Судска управа Прекршајног суда у Прокупљу


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Прокупљу чине:

• Председник суда, Маја Биочанин Ђинђић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

За заменика председника суда одређена је судија Лелица Савић која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.• Административно-технички секретар суда, Ана Томашевић


Административно-технички секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Прокупљу.