Судска управа Прекршајног суда у Прокупљу


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Прокупљу чине:

• Председник суда, Слађана Драшковић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

За заменика председника суда одређена је судија Лелица Савић која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.• Административно-технички секретар суда, Ана Томашевић


Административно-технички секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Прокупљу.