Огласна табла Прекршајног суда у Прокупљу


28.03.2023. године

Листа кандидата за радно место - записничар

Решење о пријему у радни однос на неодређено време - записничар

20.02.2023. године

Извештај о резултатима провере посебних функционалних компетенција, усмени део - записничар

10.02.2023. године

Извештај о резултатима провере посебних функционалних компетенција - записничар

03.02.2023. године

Извештај о резултатима провере општих функционалних компетенција - записничар

23.01.2023. године

База за проверу посебних функционалних компетенција

18.01.2023. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - записничар

Oбразац пријаве на конкурс за попуњавање извршилачког радног места - записничар

Обавештење и сагласност за обраду података о личности

Овде можете приступити бази питања са тачним одговорима из области компетенције за сва радна места – Организација и рад државних органа Републике Србије. Нека од ових питања биће вам задата током процеса селекције.

Овде можете погледати пример теста којим се проверава компетенција за сва радна места – Дигитална писменост. Током процеса селекције добићете неке од наведених или сличних задатака у циљу провере ове функционалне компетенције.

Овде можете погледати пример теста којим се проверава компетенција за сва радна места – Пословна комуникација. Оваква или слична питања биће вам задата и у процесу селекције.


22.12.2022. године

Одлука о потреби попуњавања радног места спровођењем јавног конкурса - записничар

29.11.2022. године

Листа кандидата - судијски помоћник

Решење о пријему у радни однос - судијски помоћник

08.11.2022. године

Оцена кандидата на интервјуу са комисијом

04.11.2022. године

Извештај са психолошке процене у поступку селекције кандидата

02.11.2022. године

Извештај са психолошке процене у поступку селекције кандидата

21.10.2022. године

Укупан резултат провере Посебне функционалне компетенције кандидата - судијски помоћник

Резултат провере Посебне функционалне компетенције кандидата, усмени део - судијски помоћник

17.10.2022. године

Резултат провере Посебне функционалне компетенције кандидата, писани тест - судијски помоћник

21.09.2022. године

Резултат провере Опште функционалне компетенције кандидата - судијски помоћник

Извештај о резултатима провере Опште функционалне компетенције кандидата - судијски помоћник

30.08.2022. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - судијски помоћник

03.08.2022. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - судијски помоћник

Oбразац пријаве на конкурс за попуњавање извршилачког радног места - судијски помоћник

Обавештење о прикупљању и обради података о личности и сагласност

Тест провере Опште функционалне компетенције - дигитална писменост

Тест провере Опште функционалне компетенције - пословна комуникација

Листа питања за тестирање Опште функционалне компетенције - организација и рад државних органа РС

Тест - организација и рад државних органа РС

База питања за проверу посебних функционалних компетенција

21.07.2022. године

Одлука о потреби попуњавања радног места спровођењем јавног конкурса - судијски помоћник

31.03.2022. године

Листа кандидата који је изабран у изборном поступку за радно место на извршним предметима

Решење о пријему у радни однос на радно место на извршним предметима

07.03.2022. године

Оцена кандидата на интервјуу са комисијом

25.02.2022. године

Извештај о селекцији

21.02.2022. године

Резултат провере посебне функционалне компетенције кандидата

Резултат провере посебне функционалне компетенције кандидата

Резултат провере посебне функционалне компетенције кандидата - усмени део

31.01.2022. године

Извештај о резултатима провере опште функционалне компетенције кандидата

Резултат провере опште функционалне компетенције кандидата - дигитална писменост

Резултат провере опште функционалне компетенције кандидата - пословна комуникација

Резултат провере опште функционалне компетенције кандидата - организација и рад државних органа РС

18.01.2022. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - радно место на извршним предметима

22.12.2021. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на извршним предметима

Oбразац пријаве на конкурс за попуњавање извршилачког радног места на извршним предметима

Тест Опште функционалне компетенције - организација и рад државних органа у РС

Листа питања за тестирање Опште функционалне компетенције - организација и рад државних органа у РС

Листа питања за тестирање Опште функционалне компетенције - пословна комуникација

Тест провере Опште функционалне компетенције - дигитална писменост

06.12.2021. године

Одлука о потреби попуњавања радног места спровођењем јавног конкурса за радно место на извршним предметима

02.11.2021. године

Решење о пријему у радни однос - радно место за финансијско пословање

Листа кандидата који је изабран у конкурсном поступку - радно место за финансијско пословање

28.10.2021. године

Оцена кандидата на интервјуу са комисијом

26.10.2021. године

Извештај са психолошке процене у поступку селекције кандидата

18.10.2021. године

Извештај о резултатима провере Посебнe функционалнe компетенцијe

Извештај о резултатима провере Посебнe функционалнe компетенцијe - усмени део

12.10.2021. године

Извештај о резултатима провере Посебних функционалних компетенција

27.09.2021. године

Извештај о резултатима провере Општих функционалних компетенција

14.09.2021. године

Списак кандидата међу коjима се спроводи поступак за попуњавање радног места за финансијско пословање

01.09.2021. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места државног службеника у Прекршајном суду у Прокупљу

Овде можете приступити бази питања са тачним одговорима из области компетенције за сва радна места – Организација и рад државних органа Републике Србије. Нека од ових питања биће вам задата током процеса селекције.

Овде можете погледати пример теста којим се проверава компетенција за сва радна места – Дигитална писменост. Током процеса селекције добићете неке од наведених или сличних задатака у циљу провере ове функционалне компетенције.

Овде можете погледати пример теста којим се проверава компетенција за сва радна места – Пословна комуникација. Оваква или слична питања биће вам задата и у процесу селекције.

На основу чл. 55 и 61 став 1. Закона о државним службеницима ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/20 ), чл.9 став 3, члана 11 став 1, члана 13 став 1 и 2, члана 14 и члана 26 став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима ("Сл.гласник Републике Србије" бр. 2/2019), Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима ("Сл.гласник Републике Србије" бр. 30/2019), а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Прокупљу Су.бр.I-9 1/19 од 08.03.2019. године са изменама и допунама Правилника Су.бр. I-9 2/19 од 13.09.2019.године као и на основу чл. 27к. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник Републике Србије" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,31/19,72/19 и 149/20 ), председник Прекршајног суда у Прокупљу, судија Маја Биочанин Ђинђић, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА У ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У ПРОКУПЉУ

I. Орган у коме се радно место попуњава:
Прекршајни суд у Прокупљу, Прокупље, Таткова 2.

II. Радно место које се попуњава:
1. Извршилачко радно место
радно место за финансијско пословање,звање: сарадник
1 извршилац

Опис послова радног места: oрганизује целокупно материјално-финансијско пословање у суду, ради на буџетским и ванбуџетским пословима, израђује предлоге предрачуна наменских средстава,саставља годишњи обрачун (завршни рачун), саставља финансијски план, периодични обрачун и периодичне извештаје, води књиговодствену евиденцију о редовној делатности, посебним наменама и фондовима, саставља извештаје о материјално-финансијском пословању, стара се о правилном обрачуну плата, вођењу послова по рачуну, одговара за целокупну архиву рачуноводства, даје обавештења странкама, одговара за рад рачуноводства у целини по позитивним законским и другим прописима, а обавља и друге послове по налогу председника суда.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке, на основним, академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

III. Место рада:
-седиште Прекршајног суда у Прокупљу ул.Таткова бр.2.

IV. Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

1.Провера општих функционалних компетенција

-организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем - тест),
-дигитална писменост провера ће се вршити решавањем задатака практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару),
-пословна комуникација (провера ће се вршити писаним путем - тест).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције "Дигитална писменост", ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенција "Дигитална писменост", неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Прекршајног суда у Прокупљу на линку поставњеном пре текста огласа.

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функциониналних компетенција међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних комептенција, врши се провера посебних функционалних компетенција.

2. Провера посебних функционлних компетенција

Посебне функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку су:
-посебна функционална компетенција у одређеној области рада "финансијско-материјални послови" - буџетски систем Републике Србије, методе и поступци финансијског планирања, анализе и извештавања, терминологија, стандарди, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавања, релевантни софтвери (провера ће се вршити писаним путем-тест и усменим путем-разговор са кандидатом).
-посебна функционална компетенција за радно место за финансијско пословање - познавање прописа релевантних за надлежност и организацију прекршајног суда - Закон о државним службеницима, Судски пословник (провера ће се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом),
-посебна функционална компетенција за радно место за финансијско пословање-познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног места за финансијско пословање (провера ће се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом),

3. Након провере општих и посебних функционалних компетенција спровешће се провера понашајних компетенција - управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет - провераваће се писаним путем-упутник.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

5. Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу "Послови".

6. Пријава на јавни конкурс врши се на обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Прекршајног суда у Прокупљу.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

7. Остали докази који прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервју са конкурсном комисијом:
-биографија са наводима о досадашњем радном искуству,
-оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије,
-оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
-оригинал или оверена фотокопија дипломе,којим се потврђује стручна спрема,
-оригинал или оверена фотокопија о положеном државном испиту,
-оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци,
-оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу,
-оригинал уверења да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране МУП Републике Србије не старије од шест месеци),
-други докази о стеченим знањима и вештинама.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Одредбом чл.9 и 103. Закона о општем управном поступку прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима. Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција. За све доказе који се прилажу у фотокопији, фотокопија мора бити оверена код Јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

V Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Прекршајног суда у Прокупљу.

VI Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 15. септембра 2021. године, о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих, посебних функционалних и понашајних компетенција и интервју са конкурсном комисијом, обавиће се у седишту Прекршајног суда у Прокупљу , ул.Таткова бр.2. Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или email адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу у периоду од 10-13 часова: судија Лелица Савић 064-890-43-85.

Адреса на коју се подноси попуњени образац пријаве на конкурс
Пријава на конкурс шаље се на адресу Прекршајни суд у Прокупљу, улица Таткова бр.2 са назнаком "Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места за финансијско пословање у звању сарадник" или непосредно предајом у писарници суда.

Напомене:

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Прекршајног суда у Прокупљу, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

-неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.
-кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције искључују се из даље изборног поступка.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци.
Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанств у и извода из МКР, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

        Председник суда,
        Маја Биочанин Ђинђић


Образац пријаве на конкурс

09.08.2021. године

Одлука о потреби попуњавања радног места за финансијско пословање

06.11.2019. године

Одлука о одређивању лицу за заштиту података о личности