Председник Прекршајног суда у Прокупљу


Маја Биочанин Ђинђић


Кабинет председника суда

 027 329-552

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника или председницима одељења. У пословима судске управе председнику помажу секретар суда и организатор послова у суду (менаџер суда). У већим судовима може се организовати и посебна организациона јединица за вршење послова судске управе којом руководи организатор послова у суду (менаџер суда).
Председник надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин.
Користећи одговарајуће евиденције и прегледом задужења и експедитивности, председник остварује стални увид у рад суда као целине и предузима мере за законит, правилан, тачан и благовремен рад.
Председник врши послове у вези са програмом стручног усавршавања и обуке судијских помоћника и судијских приправника.