Пријем писмена, издавање уверења, притужбе, представке и обрасци


Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Прокупљу сваког радног дана од 7.30 - 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт експедиције. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 027 324-215

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Прокупљу, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 7.30 - 15.30 часова.
Захтеви се предају у слободној или електронској форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се наредног дана од дана подношења захтева у времену од 7.30 - 15.30 часова.
Такса за издавање уверења и потврде износи 190 динара и плаћа се судским таксеним маркама.

Притужбе и представке

Законом о уређењу судова, уређено је право странке и других учесника у поступку да могу у сваком тренутку да се обрате суду са притужбом или представком у вези са вођењем судског поступка или било којим другим питањем у вези са остваривањем права грађана у суду.
С тим у вези, председник суда дужан је да размотри притужбу или представку и одлучи о њеној основаности у што краћем року, а најкасније у року од петнаест дана од пријема, у којем је дужан да о предузетим мерама обавести притужиоца притужбе или представке.
Притужбе и представке треба да садрже ознаку предмета, разлог притужења или представке, име, презиме, адресу и контакт телефон притужиоца односно подносиоца представке.

Образац захтева за издавање потврде-уверења ради остваривања права код Агенције за безбедност саобраћаја

Преузмите документ


Образац захтева за разгледање списа

Преузмите документ


Образац захтева за препис и фотокопирање

Преузмите документ


Образац за подношење притужби на рад суда

Преузмите документ


АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ТАКСЕ ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈA (95,00 динара).

 027 324-215