Prijem pismena, izdavanje uverenja, pritužbe, predstavke i obrasci


Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Prokuplju svakog radnog dana od 7.30 - 15.30 časova.
Prijem pismena vrši referent ekspedicije. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

 027 324-215

Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Prokuplju, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 7.30 - 15.30 časova.
Zahtevi se predaju u slobodnoj ili elektronskoj formi ali obavezno moraju da sadrže za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Uverenja i potvrde izdaju se narednog dana od dana podnošenja zahteva u vremenu od 7.30 - 15.30 časova.
Taksa za izdavanje uverenja i potvrde iznosi 190 dinara i plaća se sudskim taksenim markama.

Pritužbe i predstavke

Zakonom o uređenju sudova, uređeno je pravo stranke i drugih učesnika u postupku da mogu u svakom trenutku da se obrate sudu sa pritužbom ili predstavkom u vezi sa vođenjem sudskog postupka ili bilo kojim drugim pitanjem u vezi sa ostvarivanjem prava građana u sudu.
S tim u vezi, predsednik suda dužan je da razmotri pritužbu ili predstavku i odluči o njenoj osnovanosti u što kraćem roku, a najkasnije u roku od petnaest dana od prijema, u kojem je dužan da o preduzetim merama obavesti pritužioca pritužbe ili predstavke.
Pritužbe i predstavke treba da sadrže oznaku predmeta, razlog prituženja ili predstavke, ime, prezime, adresu i kontakt telefon pritužioca odnosno podnosioca predstavke.

Obrazac zahteva za izdavanje potvrde-uverenja radi ostvarivanja prava kod Agencije za bezbednost saobraćaja

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za razgledanje spisa

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za prepis i fotokopiranje

Preuzmite dokument


Obrazac za podnošenje pritužbi na rad suda

Preuzmite dokument


AKO SE UVERENJE IZDAJE U DVA ILI VIŠE PRIMERAKA. ZA DRUGI I SVAKI DALJI PRIMERAK PLAĆA SE POLOVINA TAKSE IZ OVOG TARIFNOG BROJA (95,00 dinara).

 027 324-215